6121Bilişim Kavramları

Dijital ortamda esas olan bilginin toplanması, arşivlenmesi, işlenmesi ve geri aktarımı için geliştirilen ortamlar ve gereçler, mimarlık ve mekansal tasarım içinde önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Ders bilgi ile dijital ortamın ilişkisinde mimari tasarım için önemli açılımlar sağlayan temel kavramları öğrenciye tanıştırmayı ve tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda derste bilgi ile dijital ortamda işlem yapmayı sağlayan donanımların ürettikleri kavramlar tarihsel gelişim süreci içinde anlatılacaktır. 20.yy başlarında gelişmeye başlayan görsel iletişim araçlarının yüzyıl sonuna doğru dijital ortamın hızla gelişimine ne tür bir ivme kattıkları ve mimarlık-teknoloji ilişkisini nasıl dönüştürdükleri dersin ana vurgularından biridir. Bilgi, veri, hesaplama, işleme, saklama ve geri aktarım konu ve kavramları üzerinden mekansal deneyim ve tasarım anlayışlarının nasıl evrildiğini aktarmak, ve bu değişen anlayış içinde dijital ortamı sahip olduğu mekansal potansiyellerle anlayabilmek için gerekli kavramsal altyapıyı oluşturmak dersin temel hedefidir.

YTÜ BOT